Sunday, January 13, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံသိုင္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေပၚေပါက္လာပံု

ျမန္မာႏိုင္ငံသိုင္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေပၚေပါက္လာပံုျမန္မာႏိုင္ငံသိုင္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ေပၚေပါက္လာပံုသမိုင္း

    ျမန္မာႏိုင္ငံင သိုင္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဟာ 1966 ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(1) ရက္ေန႕မွာဖဲြ႕စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာႏို္င္ငံ သိုင္း အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ မဖဲြ႕စည္းမီကတည္းက ျမန္မာ့သိုင္း ဆိုတာ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ရိုးရာခုခံကာကြယ္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္တဲ့ပညာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
    ေရွးလြန္ခဲ့တဲ့ (၈) ရာစူကတည္းကတည္ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါတယ္။ ပထမ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ကို ခရစ္ႏွစ္( ၁၀၄၄) တြင္အေနာ္ရထားမင္းက တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ အေနာ္ရထာမင္း မတိုင္မီ ပုဂံေခာတ္တြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးခဲ့ၾကေသာ ပဲြေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ သိုင္းပညာကိုအေျခခံကာၾသဇာအာဏာႀကီးမားခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္ စစ္သည္ေတာ္မ်ားဟာ ျမန္မာ့သိုင္းပညာကို အသံုးျပဴကာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ခဲ့ၾက တာကိ္ု သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္ မင္းခမ္း မင္းနားမ်ားတြင္လည္း သိုင္းတုတ္ကိုင္ကာ ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကရပါတယ္။ ခုေခာတ္ဆိုရင္ေတာ ့လံုၿခံဳေရးေပါ့။ ေရွ႕ကေနေစာင့္ေရွာက္ေပးရသူ ကို ေရွ႕သိုင္းကိုင္၊ ေနာက္ကေနေစာင့္ေရွာက္ေပးရသူကို ေနာက္သိုင္းကိုင္ လို႕ေခၚဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ 
    1824ခုႏွစ္၊ မွာစတင္ခဲ့တဲ့ က်ဳးေက်ာ္စစ္(၃)ႀကိမ္ေၾကာင့္ ဓါး၊ လွံ၊ေလးျမွား ေတြနဲ႕လက္နက္စဲြကိုင္ ေတာ္လွန္ရင္း တိမ္ျမွဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မ့ာသိုင္း ပညာရပ္မ်ားဟာ 1920 ျပည့္ႏွစ္၊ (GCBA)အသင္း၏ အမ်ိဳးသားေရး လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္ သိုင္းပညာရွင္ ရွမ္းတရုတ္ ဦးဘရင္၊ ဦးဘသြင္၊ ဦးေမဓါ၊ တို႕ရဲ႕သိုင္းပညာရပ္ ျပန္႕ပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သိုင္းပညာရပ္ လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္ စတင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
    နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ် ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ား အုပ္စိုးစဥ္ အခါက သိုင္းပညာသင္ၾကားသူ လူငယ္မ်ားႏွင့္ သိုင္းပညာရွင္ မ်ားကို သူတို႕ကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မယ့္အေရးေတြးေၾကာက္ၿပီး ျမန္မာ့သိုင္းပညာ မျပန္႕ပြားေစေရးအတြက္ လက္နက္ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းကာ နည္းလမ္းအမ်ိဴးမ်ိဴးျဖင့္ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း၊ ၄င္းတို႕၏ကိုယ္ပိုင္ပညာရပ္မ်ားကို အမ်ားျမင္သာသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ျပသျခင္း၊ ယင္းပညာရပ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ၄င္းတို႕ကို အစြန္းဆံုးအထိ ေၾကာက္လန္႕ေနေအာင္ ရည္္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အမ်ိဴးမ်ိဴး တားဆီးခ်ိဳးႏွိမ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
    ဒါေပမယ့္ နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္သူတို႕ရဲ႕ အမ်ိဴးမ်ိဴးေသာ   ဖိႏွိပ္မွဳမ်ားအၾကားမွ မ်ိဴးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ထက္သန္လွေသာ သိုင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားဟာ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားမသိမျမင္ႏိုင္တဲ့ လူသူကင္းေ၀းတဲ့ ေတာေတာင္မ်ားႏွင့္ ညအခ်ိန္လူေျခတိတ္ခ်ိန္ ေျမက်င္းမ်ား တူးေဖာ္ထားၿပီး လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ဆင့္ပြားသင္ယူၾကရင္းျဖင့္ ျမန္မာတို႕ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ အေမြအႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာရိုးရာ သိုင္းပညာကို မတိမ္ေကာေအာင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။
    1300 ျပည့္ႏွစ္၊ 1942 ခုႏွစ္။ကာလမ်ားမွာ ျမန္မာ့သိုင္းပညာရပ္မ်ား ထင္ထင္ေပၚေပၚ ျပန္လည္သင္ၾကားႏို္င္ခဲ႕ ၿပီး ဂ်ပန္စစ္သားမ်ားသယ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ ပညာရပ္မ်ားနွင့္အၿပိဳင္ သင္ၾကားၾကရင္းျဖင့္ အာရွလူငယ္ေခာတ္တြင္ အာရွလူငယ္အသင္း ဥကၠဌ ဦးဘဂ်မ္း၊ အာရွလူငယ္အသင္း ဥာဏဗလ တာ၀န္ခံ ဦးဘရွင္(ဗိုလ္မွဴးဘရွင္) ၊သိုင္းပညာရွင္ ဆရာႀကီး ဦးျပည္သိမ္း၊ တို႕၏ဦးေဆာင္မွဳႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္္လူငယ္မ်ား၏ စည္းရံုးမွဳတို႕ေၾကာင့္ ေဒါက္တာ ဘေမာ္အစိုးရက 1944 ခုႏွစ္၊ ျမန္မာျပည္လံုးဆိုင္ရာ သိုင္းၿပိဳင္ပဲြႀကီးကို  ေကဘိုတိုင္ကၽြန္း (ယခုဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံေနေနရာ) တြင္က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္္။  ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗန္တို/ဗန္ရွည္ ၿပိဳင္ပဲံြကို  1948 ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း၊ ျခံံအမွတ္(၈) (ယခုပန္းခ်ီပန္းပုအႏုပညာေက်ာင္း) တြင္လည္း ေကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ၿပိဳင္ပဲြ ကို 1951 ခုႏွစ္တြင္ ၇န္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေအာင္ဆန္းအားကစားၿပိဳင္ကြင္းတြင္ က်င္းပၿပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္။
    အစိုးရမွ အသိအမွတ္ၿပဳတဲ့ ျမန္မာ့သိုင္းၿပိဳင္ပဲြမ်ား က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးမွာရွိတဲ့ သိုင္းပညာရွင္မ်ား စည္းရံုးမိၿပီး သိုင္းပညာျပန္႔ပြားေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ ျပည္ပဧည့္သည္ေတာ္ မ်ားအား ျမန္မာ့သိုင္းပညာမ်ားျပသျခင္း၊ တရုတ္၀ူရွဴးပညာရွင္မ်ားအား ျပသျခင္း၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္၊ တပ္မေတာ္သား၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ သိုင္းသင္တန္းမ်ား ပို႕ခ်ျခင္း စေသာ သိုင္းပညာျပန္႔ပြားထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
    1963 ခုႏွစ္၊ ဦးေဇာ္၀ိတ္(အား/ကာ ညႊန္ခ်ဳပ္ေဟာင္း)ရဲ႕ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသိုင္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကို ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ ရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာနကေန 1965 ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသိုင္း အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အားကစားလုပ္ငန္းမ်ားကို အနီးကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ဗမာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (ဗလစ) အဖဲြ႕ကို တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး လိုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မွဳမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ဘဲ 1966 ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (1) ရက္ေန႕မွာ အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ကို ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံသိုင္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကိုတရား၀င္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
    လက္ရွိမွာေတာ့ ျမန္မာ့သိုင္းပညာရပ္မ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကို ေခာတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ထြန္းကားျပန္႕ပြားေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသိုင္းအဖဲြခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ျမန္မာတိုင္း သိုင္းတတ္ရမည္ ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကို ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း အသိေပးပါရေစ။
    မွတ္ခ်က္။  ဒီစာေရးသားခ်က္မ်ား အမွန္္ကန္ဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အမွားအယြင္းရွိခဲ့ရင္                    လည္းေရးသားသူရဲ႕အမွာသားျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment